Zriaďovateľom materskej školy je od roku 2002 obec Závažná Poruba. Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6-tich rokov, deťom 2,5 ročným a  deťom s odloženou školskou dochádzkou. Poskytuje aj možnosť poldenného pobytu.

Deti vzdeláva a dopĺňa ich výchovu v štátnom jazyku Slovenskej republiky  -  v jazyku slovenskom.

1. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

2. Vo zvýšenej miere sa bude venovať rozvoju vôľových vlastností dieťaťa cez pohyb, venovať sa všetkým formám pohybovej výchovy s dôrazom na akrobatické cvičenia, venovať sa bude oboznamovaniu s kultúrnym dedičstvom, ľudovými tradíciami a pestovať vzťah detí k prírode prostredníctvom enviromentálnej výchovy.

3. Výchovno – vzdelávací proces v materskej škole prebieha v súlade so štátnymvzdelávacím programom ISCED 0. Podrobne je rozpracovaný v školskom vzdelávacom programe – "Zvedavý motýľ".

4. Materská škola sa ďalej riadi – všeobecne záväznými právnymi predpismi a koncepčnými materiálmi, ktoré sú publikované v Pedagogicko – organizačných pokynoch na daný školský rok.

5. Materská škola sa zapája a bude sa zapájať do súťaží, projektov a programov vyhlásených pre daný školský rok .


Personálne obsadenie

Adresa - Kontakty

Materská škola

Hlavná 139

032 02 Závažná Poruba

Tel.: +421/ 44/ 554 71 81

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čítanosť článkov
24339