Školská jedáleň sa riadi týmito všeobecnými zásadami:

Za kvalitu a predpísané množstvo zodpovedá vedúca ŠJ. Zisťuje tiež počet detí zapísaných na stravu.Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľ a učitelia. Učitelia v spolupráci s ostatnými zamestnancami kuchyne vedú deti k osvojeniu si základných návykov, kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pritom uplatňujú individuálny prístup. Počas jedla učiteľ deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť.

Deti 2 až 3 ročné používajú lyžicu, 4 ročné aj vidličku a najstarší celý príbor.

Za správnosť: Vedúca školskej jedálne, Mária Jačalová

©2013