VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Závažná Poruba.

erb zp small gObec Závažná Poruba na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 (75,6 kB) o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Závažná Poruba

 i pdfcelý platný dokument o určení výšky príspevku,... VZN č.1/2019... (60,6 kB)


 ©2019