Dodatok č.2 k Školskému poriadku s účinnosťou od 1.9.2020.

Dopĺňa sa:

Dochádzka žiakov do školy

Ospravedlniť žiaka z rodinných dôvodov je dovolené vo výnimočných prípadoch po konzultácii s triednym učiteľom max. 5 dní v školskom roku, nie po sebe nasledujúcich. Na základe rozhodnutia ministra zo dňa 28.8.2020 s účinnosťou od 1.9.2020 počas trvania pandemickej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID -19, podľa § 144 ods.10 zákona č. 245/2008 Z.z. sa lehota na ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Ak sa stav dieťaťa zlepší, pri návrate do školy dieťa prinesie potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré podpisuje rodič. Ak je dieťa doma dlhšie ako 5 pracovných dní, dieťa musí doniesť od pediatra potvrdenie o chorobe.

Základné pravidlá správania žiaka

Žiak je povinný:

Žiaci školy sú povinní dodržiavať v záujme ochrany svojho zdravia Opatrenie úradu verejného zdravotníctva z 3.7. 2020, ktoré bolo 28.8.2020 aktualizované. Toto opatrenia sa týka povinnosti nosenia rúšok v interiéri a exteriéri školy. Ďalej sú povinní rešpektovať a dodržiavať všetky opatrenia, ktoré boli vydané riaditeľkou školy pre organizáciu vyučovacieho procesu v základnej škole od 1.9.2020 platné počas trvania pandemickej situácie.

Tento dodatok bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade 18.9.2020

Mgr. Mariana Krajčiová

riaditeľka školy

Na stiahnutie:

Dodatok č. 2 Školského poriadku ... (.pdf 58,7 kB)

Vyhlásenie o bezinfekčnosti... (.rtf 58 kB)

©2020-webm-