Október - mesiac úcty k starším.

Október - mesiac úcty k starším.

Každoročne sa v tomto období stretávame v našom kultúrnom dome milí naši seniori. Tentoraz sa Vám prihováram cez webovú stránku našej obce.

Keď sa pozrieme okolo seba vidíme mnoho farieb jesene. Aj v živote človeka, ako sa roky míňajú ,farby postupne blednú a prichádzajú šediny. Sú svedkom prežitých rokov, svedkom spomienok, zapísaných stránok knihy života.

Aj mladšia generácia si uvedomuje nezastupiteľné miesto, ktoré v ich živote patrí starým či prastarým rodičom, ktorí im vštepovali lásku, svedomitosť, úctu a pokoru.

Úcta k starším by nám mala byť vlastná nielen v tomto mesiaci, ale stále. Je to prejav slušnosti človeka. Veď mnohokrát stačí pozdrav, úsmev, či obyčajná otázka: Ako sa máte?

Milí naši seniori, aj keď rôčky pribúdajú stále ste duchom mladí, aktívni v dianí našej obce. Za to Vám ĎAKUJEM a želám pevné zdravie, chuť do života a veľa spokojných dní v kruhu svojej rodiny.

Ing. Pavel Beťko, starosta obce

Foto: -Iveta Beťková-,©2020-webm-