Smernica - postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Obec Závažná Poruba v súlade s § 13 ods. 4 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Smernicu, ktorou sa určuje postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.


Celé znenie smernice nájdete TU>>...  i pdf143,7 kB

©2019-webm-